Werkwijze

Remedial Teaching
Het behandeltraject verloopt in principe op de hieronder beschreven manier

  • Intake gesprek met ouder (en kind) om de hulpvraag in kaart te brengen
  • Indien nodig een pedagogisch-didactisch onderzoek (gesprek met de leerling, toetsen, analyse van schoolresultaten)
  • - Om de kinderen niet extra te hoeven toetsen, kunnen ook de op school afgenomen (school)toetsen gebruikt worden (met toestemming van ouders en school). De toets wordt geanalyseerd en er wordt een diagnostisch gesprek met het kind gehouden
  • Een gesprekje met de leerkracht (met toestemming van de ouders)
  • Opstellen van een behandelplan. Dit plan wordt met de ouders besproken. In een behandelplan staat beschreven waar aan gewerkt gaat worden (de methodieken, de beginsituatie, de gestelde doelen, de tijdsspanne)
  • Evaluatie. Na afloop wordt met behulp van onderzoek bekeken welke resultaten zijn geboekt. Dit wordt met de ouders (en eventueel met school) besproken.

De behandelingen kunnen na of tijdens schooltijd plaatsvinden. Dit kan in de praktijk of op de school van het kind. (in overleg met school). Er kan huiswerk meegegeven worden. Vrije tijd is belangrijk voor kinderen. Daar wil ik ook voorzichtig mee om gaan.

Toch is het vaak belangrijk dat hetgeen in de lessen geleerd is, die week regelmatig wordt herhaald en getraind om zoveel mogelijk rendement uit de lessen te halen. Dit wordt in overleg en rekening houdend met de omstandigheden meegeven. Vaak is 5 tot 10 minuten per dag voldoende om het in te slijpen en vast te houden. Voor het kind is het prettig als daarbij thuis ondersteuning wordt geboden.
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij en samengewerkt met school.

Kindercoach

  • Intake met ouder(s)
  • Gesprek met het kind
  • Komen tot een hulpvraag
  • Na 5 sessies van 1 uur worden de resultaten van de behandeling met de ouders besproken

Ik leer leren

Deze training wordt in de praktijk of op school gegeven.
Er wordt in groepjes van maximaal 6 kinderen gewerkt. Het programma bestaat uit 5 wekelijkse sessies van 1,5 uur Leren leren kan ook individueel gegeven worden.

Ik leer leren

Ik leer anders

Een training voor kinderen die in beelden denken. Tijdens de training leert het kind de informatie te vertalen naar zijn manier van denken.

Ik leer anders