Remedial Teaching

Herstellend lesgeven gaat er van uit wat de leerling wel kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Deze pedagogische-didactische hulp toegespitst op het probleem van het kind, geeft zelfvertrouwen en helpt het kind weer op weg (zelfredzaamheid).

Remedial Teaching boeken

Er wordt gekeken waar de problemen vandaan komen en waar en op welke manier kan worden ingestoken om weer op niveau te komen. In de RT setting kan bij elk kind op maat aangesloten worden. Er wordt gekeken welke methode het beste bij uw kind past.

Remedial Teaching boeken

Vaak zijn de kinderen afgehaakt van de lesstof waardoor ze de basis missen en de stof niet kunnen bijbenen. Er wordt dan teruggegaan en er wordt aangesloten bij de basis door oefenen en verduidelijken van wat gemist is. De kinderen doen succeservaringen op, krijgen complimenten en gaan zich weer competent voelen.
Na verloop van een aantal weken tot een jaar kunnen ze weer op eigen kracht verder.

Ook zijn er kinderen die een focusprobleem hebben, ze weten niet hoe ze zich moeten richten op een taak. Vaak hebben kinderen motivatieproblemen gekregen, omdat ze de lesstof niet interessant vinden of niet meer kunnen volgen.

Verder kunnen aan het leerprobleem organisatie-, faalangst- hoog gevoeligheid- en aandachtsproblemen ten grondslag liggen.

Bijles

Er kan ook bijles gegeven worden, dat is meer van hetzelfde, extra uitleg en herhaling en oefening van de lesstof uit de groep (re-teaching). Vaak hebben kinderen, die moeite hebben met de lesstof veel baat bij individuele uitleg, begeleide oefening en regelmatige herhaling.

Ook kan er pre-teaching gegeven worden. Hierbij worden de problemen en moeilijkheden, die op school aan bod komen alvast uitgelegd en besproken.

Dyslexiebehandelaar

Tot januari 2014 ben ik als Dyslexiebehandelaar (ONL) bij OnderwijsAdvies werkzaam geweest.
Ik gaf dyslexie behandelingen aan kinderen met ernstige dyslexie. Het doel was om ze weer aan te laten haken bij de lesstof van de groep. Dit traject werd door de Zorgverzekering betaald.

Dyslexiebehandelaar boeken

Bij het samenwerkingsverband in Amstelveen heb ik een aantal jaar als Leesspecialist met dyslectische leerlingen op de verschillende scholen van het samenwerkingsverband gewerkt.
In die tijd heb ik op SBO Wending de Leesschool opgezet voor kinderen van het SBO die veel moeite hebben om het lezen en spellen onder de knie te krijgen.

Kinderen, die reeds een dyslexie behandeling via de Zorgverzekering hebben gehad, kan ik verder begeleiden om het behaalde niveau vast te blijven houden. Of een vervolg op de behandelingen, zoals het behandelen van woorden op het niveau van groep 7 en 8, werkwoordspelling en ontleden.

Dyslexiebehandelaar boeken

Er zijn kinderen, die wel dyslectisch zijn, maar niet in aanmerking komen voor de vergoede diagnostiek en behandeling.
Voor deze kinderen heb ik verschillende methodes in huis om hen ook weer aan te laten haken bij het niveau van de groep. Dat zijn onder andere: Ik leer anders (beelddenkers, Taal in blokjes en RT methodes als: Spellingsprint, Spelling in de lift, Zuid Vallei spelling).
Dit wordt altijd met de school van het kind besproken.

Voor advies over dyslexie en psycho-educatie (beter leren omgaan met dyslexie) kunt u ook in mijn praktijk terecht.

Ik leer anders

De training "Ik Leer Anders" bestaat uit 4 tot 6 sessies. Het is een ouder-kind training waarbij geleerd wordt informatie te vertalen naar het juiste informatiesysteem. Deze training is ontwikkeld voor beelddenkers. Dat informatie systeem is dan visueel.

Beelddenkers hebben een bijzondere gave: een creatieve, driedimensionale manier van denken. Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal (dyslexie) rekenen, planning en organisatie.

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt dan vaak onvoldoende, omdat er dan nog meer lesstof op een "foute" manier wordt aangeboden. Meestal is niet de leerstof het probleem( want over het algemeen zijn beelddenkers zijn beelddenkers vaak erg slimme kinderen), maar de manier van aanbieden en verwerken van de stof. Het onderwijs biedt leerstof namelijk talig aan: gestructureerd, in kleine stukjes met het accent op de verschillen. OP deze manier wordt het lesmateriaal begrepen en onthouden. Beelddenkers denken liever in beelden. Ze willen overzicht, ze werken vanuit het geheel en zoeken juist de samenhang.

Voor meer informatie zie: Ik leer anders

Ik leer leren

Is het huiswerk saai, kost het teveel vrije tijd en kunnen de cijfers beter? In de training "Ik leer leren" ervaart uw kind dat leren leuker, efficiënter, beter kan.

Leren is complex

Kinderen moeten veel leren op school en ook de eisen worden steeds strenger. De Ik leer leren training is een speciaal door Kindercoach Thea Adema ontwikkeld programma. Het is voor kinderen vanaf groep 7/8 die op de een of andere manier moeite hebben met leren.
Voor deze basisschoolkinderen is de training een goede voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en in de toekomst. De training is ook geschikt leerlingen tot en met de tweede klas op de middelbare school die tegen problemen aanlopen.

Voor pubers, die al gevorderd zijn in het voortgezet onderwijs, maar die vastlopen kan de ik leer leren training een goede keus zijn om het leerproces weer op de rails te krijgen

Om te kunnen leren en presteren heeft een kind onder andere de volgende vaardigheden nodig:

 • Op doeltreffende manieren het (werk) geheugen gebruiken
 • Handige leer strategieën gebruiken
 • Zich langere tijd kunnen concentreren
 • Plannen en organiseren van huiswerk
 • Gemotiveerd zijn om te leren
 • Presteren op een contant niveau
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Kunnen beginnen met het uitvoeren van een taak of opdracht
 • Lesstof begrijpen en reproduceren
 • Evalueren van de lesstof
 • Realistische verwachtingen hebben van de eigen prestaties
 • Teleurstellingen verwerken wanneer het minder goed gaat dan verwacht
 • Benodigde tijd kunnen inschatten voor huiswerk en proefwerken
 • Prioriteiten stellen
 • Flexibel kunnen zijn in de aanpak van schooltaken en huiswerk

Al deze onderwerpen komen in de training aan bod. Het geeft het kind inzicht in hun leer strategieën, hun sterke kanten en geeft handvatten voor gemakkelijker en effectiever leren. Voor meer informatie zie: Ik leer leren

Methode Taal in Blokjes

Taal in blokjes boeken

(F & L methode van Drs Thalita Boumans)

Deze methode heeft bewezen effectief te zijn voor met name kinderen met dyslexie en taal- spraakproblemen.

Deze methode is goed inzetbaar bij andere taal-leesmethodes, bijvoorbeeld bij:

 • Veilig leren lezen
 • Taal actief
 • Taaljournaal
 • Spelling in beeld
En sluit aan op:
Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Wentink en Verhoeven)
Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (Bloomert)

Zie ook: Taal in blokjes

Jamara Rekenen

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getal structuur
 • Automatiseringsvaardigheden
Met deze onderdelen wordt dan ook als eerste gestart bij Jamara.

Jamara gaat uit van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • via motorische activiteit beide hersenhelften activeren
 • zo min mogelijke handelingen verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

Per dag moet er ongeveer 10 minuten worden geoefend (+ evt. reflex of oogoefeningen). Naast de concrete materiaaloefeningen kan er ook gewerkt worden met het Jamara computerprogramma (windows).
Het computerprogramma is alleen via een Jamara coach voor € 66,00 aan te schaffen (u krijgt dan een code van mij).

Na de intake en uitleg komt uw kind ongeveer 1 keer in de 3 weken met een ouder bij mij in de praktijk. We bekijken dan de vooruitgang en ik geef nieuwe oefeningen voor thuis mee. Wilt u meer weten over deze methode, kijk dan op: CNLS.nl bij Jamara rekenen.

Jungle Memory trainer

Jungle Memory trainer

Het werkgeheugen is nodig om informatie op te slaan, die nodig is bij activiteiten zoals het onthouden en opvolgen van instructie. En het hoofd houden van een lijstje tijdens verschillende taken. De capaciteit van het werkgeheugen groeit tot en met het dertigste levensjaar.

Kenmerken van een zwak functionerend werkgeheugen zijn:

 • Weinig vorderingen in lezen en rekenen.
 • Moeilijkheden met het opvolgen van instructies.
 • Problemen met leeractiviteiten waarbij informatie onthouden en verwerkt moet worden.
 • Moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten.
 • Lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk afleidbaar.
 • Moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen.
 • Moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken.
 • Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan.

Met de online Jungle Memory training kan het werkgeheugen gestimuleerd worden. Het programma duurt 8 weken, waarin 4 keer per week getraind wordt. 1 keer tijdens de RT en 3 keer per week gedurende 20 minuten thuis onder begeleiding van één van de ouders.

De training wordt bij OAK tijdens de RT tijd van uw kind gegeven en brengt geen extra kosten met zich mee wanneer uw kind RT heeft bij OAK. Het online programma kan via OAK aangeschaft worden en komt op ongeveer 40 euro.

Voor meer informatie en de relatie tussen werkgeheugen en dyslexie / ASS / ADHD: zie Jungle Memory en Lerend Brein. Of bekijk een demofilmpje.